Seminari de francès

En el món que ens ve no n´hi haurà prou amb el coneixement d´un únic idioma estranger . El francès és una llengua bonica, fàcil d´aprendre i útil per a nosaltres per raons de veïnatge amb França. L´optativa de francès és per a alumnes que entenen això i que a més tenen una certa facilitat per a l´aprenentatge de llengües. El francès es comença a partir de nivell zero a primer d´ESO, té continuïtat durant la resta de cursos de l´etapa i també a primer de BAT.
A partir del segon any d´estudi els alumnes tenen contacte amb nois /noies d´un institut francès i participen en un programa d´intercanvi.També s´organitzen sortides a Paris, tot i que de manera menys programada que els intercanvis

dis-le-lui