Palmeres del Gaią

 

Viver productor de palmàcies adaptades a

climes temperats, especialitat gènere

trachycarpus, especialment  Trachycarpus

wagnerianus, també chamaerops húmilis i

Brahea armata. Més de 20 especies diferents,

presentades en contenidor entre 5 i 50 litres.