zerotres.cat
Aquest web vol ser un Espai web de recursos, materials i informacions per professionals de l'Etapa Infantil, especialment de la Primera Infància.

METODOLOGIA

 

LA PANERA DELS TRESORS
 
La Panera dels Tresors és una activitat d’exploració destinada a infants entre 6 i 12 mesos tot i què aquest fet depèn bàsicament del nivell maduratiu.
 
El fet que, en aquesta edat, puguin romandre asseguts i encara no es desplacin excessivament facilita la tasca.
 
La panera és un cistell ple d’objectes que estimulen a nivell sensorial. 
 
Cal que hi hagi de tota mena i que desenvolupin els cinc sentits: vista, oïda, olfacte, tacte i gust.
 
El joc s'organitza en una panera amb els objectes seleccionats segons el propòsit d’experimentació que pretenem.
 
El que busquem amb aquesta activitat és despertar al màxim els sentits:
 
·         el tacte: amb la forma, la textura, el pes i la temperatura.
·         l’olfacte: amb varietat d’olors
·         l’oïda: amb la percussió, la fricció, el cruixit o l’absència de so
·         el gust: amb varietat de gustos (dolç, àcid, amarg, salat, etc)
·         la vista: amb el color, les dimensions, la forma i la brillantor.
 
Sota el meu punt de vista, els aspectes més interessants i constructius d’aquesta activitat són el desenvolupament de la coordinació de l’ull, la ma i la boca, l’estructuració del pensament, la capacitat de concentració i la possibilitat de triar els objectes.
 
Normalment s’hi posen  objectes de materials naturals i de la vida quotidiana que els infants no tenen al seu abast, com per exemple:
 
·         Objectes naturals: pinyes, coco, petxines, pinyols, poma, carbassa, llimones, taronges, esponges naturals, etc.
·         Objectes de materials naturals: llana, raspall de dents, cistell, pinzell, taps de suro, etc.
·         Objectes de fusta: cullera, capses, castanyoles, cilindres, etc.
·         Objectes metàl·lics: llaunes, embut, xiulet, anelles, taps, campanes i altres.
·         Objectes de pell, roba i goma: moneder, pilota de cuir, goma elàstica, moneders, pilotes de tennis, etc.
·         Objectes de paper i cartró: llibretes, paper de vidre, tubs de cartró, capsetes, agulles d’estendre, etc.
·         Objectes de vidre: pots i ampolletes, collarets de boles, miralls i altres.
 
L’educadora te un paper fonamental en aquesta activitat. A l’inici, en la presentació i preparació de la panera als infants. Ha de crear un ambient adequat. Quin? D’entusiasme expectació i de misteri. Està comprovat que els moments previs a l’activitat determinen la motivació dels nens i nenes. Un cop començada l’activitat, la seva presència afavoreix i estimula que l’infant es concentri en l’exploració, li dóna seguretat, i potencia que continuï l’experimentació.

 
Tot i que no intervé ni interfereix en les accions dels nenes i les nenes, esdevé un punt estable de referència. És el moment idoni per realitzar una bona observació, registrant l’evolució, el progrés, les preferències i els interessos de cada infant, les interaccions verbals i no verbals amb els objectes, els altres infants i l’educadora.
 
Com va dir Elinor Goldschmied
 
“L’activitat de manipular nous objectes i l’observació dels
infants mentre exploren és una font d’interès per l’adult”.
 
 
Josep Maria Cornadó
15 de maig de 2011.

 

EL JOC HEURÍSTIC

 

El Joc heurístic és una activitat d’exploració destinada a infants entre 12 i 24 mesos tot i què aquest fet depèn bàsicament del nivell maduratiu, que es porta a terme en petits grups i ve a ser una “continuació” de la Panera dels tresors.

 

Hi ha tres classe de materials: Els objectes, els contenidors i les bosses. S’utilitzen objectes inespecífics que són fàcilment combinables entre sí. És important que hi hagi un nombre considerable d’objectes diferents (aproximadament uns vint) i de cada un, unes 50 unitats amb la corresponent bossa per desar-los. Els contenidors com el seu propi nom indica han de permetre posar objectes a dins. Poden ser cilindres, pots, bots, capses i caixes. Es necessiten uns cinc contenidors per infant. Les bosses són de tela, aproximadament de 50x50 cm amb una característica fonamental: l’obertura s’ha de poder tancar amb una veta. Es necessita una bossa per cada tipus d’objectes.

 

Abans de començar la sessió, l’educadora he de motivar i preparar l’activitat de manera adequada. La sala no ha de tenir objectes que puguin distreure els infants, i deixa espai lliure pels elements del joc heurístic.

 

Selecciona 3 o 4 tipus d’objectes, segons el nombre d’infants, treu de la bossa les 50 unitats de la classe d’objectes triada i prepara els contenidors. Al terra de la sala, en quatre  punts equidistants, col·loca grapats de material. Cada grapat està constituït per uns quants objectes dels 3 o 4 tipus seleccionats i per alguns contenidors.

 

El joc heurístic té dues parts: la primera, l’exploració i combinació d’objectes i la segona, la recollida.

 

La primera part: exploració i combinació d’objectes. Els infants es troben el material escampat per terra, i poden actuar lliurement. Posen dins i treuen, encaixen, comparen, giren, tapen i destapen, omplen i buiden, etc. Així fan tota una sèrie de descobertes: Els objectes que caben o no, els que s’aguanten o no, els més grans, els més petits, alguns son agradables, alguns roden, etc. Aquesta primera part no hauria de durar més de 30 minuts, normalment en el moment que s’observa que l’atenció i interès dels infants disminueix ... és el moment d’acabar.

 

La segona part: recollida dels objectes. Els nens i les nenes agafen del terra els objectes i els van posant dins de les bosses, amb la supervisió de l’educadora què és la primera que recull, retirant els contenidors i convidant a algun infant a començar la recollida. A poc a poc, tot el grup acabarà recollint.

 

En aquest moment l’educadora deixa de recollir i utilitza el llenguatge per orientar amb precisió l’activitat dels infants. Al mateix temps que els estimula, els ajuda a interioritzar conceptes: el nom dels objectes, el lloc on es troba en relació a d’altres objectes, la quantitat d’objectes, i el tipus d’actuació que ha de fer: agafar, portar, introduir, apartar, buscar, etc. La durada d’aquesta segona part es semblant a la primera. Quan ja han acabat, l’educadora convida als nens i nenes que l’acompanyin al lloc on es desen les bosses, perquè siguin del tot conscients que el joc s’ha acabat.

 

Segons el meu criteri, la dificultat i a l’hora “la gràcia” de l’èxit d’aquesta activitat és la gestió del temps: La durada de la primera part de l’activitat, la durada de la segona part, la transició de la primera a la segona ... i tot això depèn molt de la capacitat d’observació de l’educadora.

 

El Joc heurístic ajuda a que els infants augmentin la capacitat verbal, a que concentrin l’atenció, a estructurar el pensament, a que coneguin les propietats d’alguns objectes i les relacions que poden establir amb altres objectes, a treballar amb una certa autonomia, a valorar, conservar i respectar els materials, a acceptar i respectar la presència d’altres infants i finalment a adquirir hàbits de treball dins un ambient de calma i silenci.

 

Josep Maria Cornadó

20 de maig de 2011